• Home
 • Regulamin poradni

Regulamin

§1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania usług i zakupu usług świadczonych przez Olgę Rymkiewicz, prowadzącą działalność gospodarczą: Centrum Psychoterapii, Psychodietetyki i edukacji Olga Rymkiewicz, której głównym miejscem wykonywania działalności jest Wrocław, ul. Świeradowska 73/2, 50-559 Wrocław, o nr NIP 899 268 32 29, REGON: 022249840, reprezentowanym przez Olgę Rymkiewicz.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 3. Centrum Psychoterapii, Psychodietetyki i edukacji Olga Rymkiewicz posiada wdrożoną Politykę Ochrony Danych Osobowych. Polityka może być udostępniona w siedzibie Centrum na każde żądanie pacjenta.

§2

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia ("Zamówienie") jest Usługa albo Usługi obowiązujące w określonej formie w dniu wyboru przez pacjenta, dostępne pod adresem www.olgarymkiewicz.pl.
 2. Ceny poszczególnych usług, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku usług Centrum Psychoterapii, Psychodietetyki i edukacji Olga Rymkiewicz ("Cennik"), dostępnym pod adresem: www.olgarymkiewicz.pl.

§3

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług ("Zamawiający") dostępnych pod adresem: www.olgarymkiewicz.pl w zależności od rodzaju wybranej usługi:
 2. W przypadku usług odbywających się na miejscu w Centrum Psychoterapii, Psychodietetyki i edukacji Olga Rymkiewicz przy ul. Świeradowska 73/2 50-559 Wrocław zamówienie uważane jest przyjęte do dyspozycji z chwilą otrzymania przez Centrum Psychoterapii, Psychodietetyki i edukacji Olga Rymkiewicz:
  • potwierdzenia z systemu rezerwacji wizyt booksy dostarczonego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane teleadresowe pacjenta oraz wybrany rodzaj Usługi jeśli pacjent dokonał samodzielnej rezerwacji,
  • umówił się poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny pod nr tel. +48 882 794 249.
 3. W przypadku usług wykonywanych on-line zamówienie uważane jest za złożone w chwili zaksięgowania wpłaty za zamówioną Usługę lub Usługi na koncie bankowym Centrum Psychoterapii, Psychodietetyki i edukacji Olga Rymkiewicz o nr 44 1090 1522 0000 0001 3277 4031.

§4

PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 1. Usługi on-line:
  • Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności za Zamówienie za pośrednictwem udostępnionego na stronie internetowej www.olgarymkiewicz.pl systemu płatności elektronicznych. Po złożeniu zamówienia Zamawiający zostanie przekierowany na stronę internetową wybranego banku, w którym dokona płatności on-line. Za bezpieczeństwo transakcji odpowiada firma Przelewy 24 znajdująca się pod adresem https://www.przelewy24.pl/.
  • Za dzień płatności uważany jest dzień otrzymania przez Centrum Psychoterapii, Psychodietetyki i edukacji Olga Rymkiewicz potwierdzenia dokonania zapłaty za Usługę lub Usługi od operatora Przelewy 24.
  • Centrum Psychoterapii, Psychodietetyki i edukacji Olga Rymkiewicz uprawniona jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do czasu otrzymania należności za dane Zamówienie.
 2. Usługi świadczone na miejscu w Centrum Psychoterapii, Psychodietetyki i edukacji Olga Rymkiewicz:
  • Zamawiający może dokonać płatności jak w §4, pkt.1, a.
  • Zamawiający może dokonać płatności na miejscu w Centrum Psychoterapii, Psychodietetyki i edukacji Olga Rymkiewicz w formie gotówki lub karty.
  • Umożliwiamy również płatność przelewem za wybrane usługi na nr konta 44 1090 1522 0000 0001 3277 4031. Realizujemy usługę, gdy przelew dotrze na konto na dzień przed realizacją wybranej usługi. Zamówienie uważane jest za złożone w chwili zaksięgowania wpłaty za zamówioną Usługę lub Usługi.

§5

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Usługi on-line:
 1. Po otrzymaniu należności, wybrany specjalista Centrum Psychoterapii, Psychodietetyki i edukacji Olga Rymkiewicz zacznie realizacje wybranych usług według ustaleń:
  • Interaktywną dietę mobilną 7 lub 14 dni zrealizuje w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania płatności na koncie Centrum Psychoterapii, Psychodietetyki i edukacji Olga Rymkiewicz chyba, że specjalista określi inaczej w kontakcie osobistym z pacjentem.
  • Plany Treningowe zrealizuje w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania płatności na koncie Centrum Psychoterapii, Psychodietetyki i edukacji Olga Rymkiewicz chyba, że specjalista określi inaczej w kontakcie osobistym z pacjentem.
  • Przeprowadzenia wywiadu z Zamawiającym za pośrednictwem Skype lub przeprowadzenie wywiadu za pomocą formularza online, w dogodnym dla obu stron terminie, uzgodnionym telefonicznie lub poprzez internetowy system rezerwacji wizyt Booksy dostępnym na stronie www.olgarymkiewicz.pl.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do podania prawdziwych danych kontaktowych.
 3. Plany treningowe oraz interaktywne diety mobilne, ponieważ są usługami on-line stosowane są na własną odpowiedzialność.
 4. Forma komunikacji:
  • Proponujemy możliwość zobaczenia się w wideorozmowie na komunikatorze Skype, ponieważ w największym stopniu nawiązuje do bezpośredniego spotkania ze specjalistą.
 5. Informacje techniczne:
  • Dostęp do komputera.
  • Stałe (szerokopasmowe) łącze internetowe. Korzystanie z dostępu do internetu w telefonie komórkowym lub łącza radiowego może być niewystarczające.
  • Warto zalogować się na stronie 5 minut przed godziną rozpoczęcia wizyty.
  • Rozmowa internetowa prowadzona jest za pośrednictwem komunikatora Skype. Dla uniknięcia problemów technicznych, zalecamy wcześniej sprawdzić, czy posiadany sprzęt funkcjonuje prawidłowo.
  • Termin rozmowy umawia się przez panel użytkownika, gdzie po zalogowaniu można wybrać specjalistę oferującego konsultacje przez Skype.

§6

ODSTĄPIENIE OD ZAMÓWIENIA

 1. Zamawiający może odstąpić od Przedmiotu Zamówienia w terminie 14 dni od zakupu Usługi bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku Zamawiający składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z Centrum Psychoterapii, Psychodietetyki i edukacji Olga Rymkiewicz poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@olgarymkiewicz.pl - przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Przedmiotu Zamówienia należy uznać dzień nadania oświadczenia- oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od Przedmiotu Zamówienia, Zamawiającemu zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Centrum Psychoterapii, Psychodietetyki i edukacji Olga Rymkiewicz otrzymała oświadczenie o odstąpieniu od Przedmiotu Zamówienia.
 3. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte, chyba że Zamawiający wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatność, który jednak nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi opłatami.
 4. Wizytę należy odwołać nie później niż 48 godzin przed ustalonym terminem bez konieczności poniesienia kosztów. Po tym czasie uznajemy, że usługa została zrealizowana tak jakby odbyła się w ustalonym czasie.

§7

REKLAMACJE

 1. W razie niezgodności Przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji ("Reklamacja").
 2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: biuro@olgarymkiewicz.pl
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia reklamacji, czyli daty otrzymania e-maila.
 4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji, Centrum Psychoterapii, Psychodietetyki i edukacji Olga Rymkiewicz poinformuje Zamawiającego poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą e-mailową o możliwości uzyskania rekompensaty w formie zwrotu kosztu zamówionej Usługi, za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia.
 5. W razie stwierdzenia przez Centrum Psychoterapii, Psychodietetyki i edukacji Olga Rymkiewicz, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Centrum Psychoterapii, Psychodietetyki i edukacji Olga Rymkiewicz poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia Reklamacji przez Zamawiającego, przedstawiając stosowne uzasadnienie.

§8

UCZESTNICTWO W WARSZTATACH

 1. Przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi warunek przyjęcia i uczestnictwa w warsztacie, szkoleniu organizowanym przez Centrum Psychoterapii, Psychodietetyki i edukacji Olga Rymkiewicz oraz podstawę do wystawienia rachunku nie wymagającego podpisu odbiorcy.
 2. Wypełniony formularz:
  • Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.olgarymkiewicz.pl lub
  • Przysłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Świeradowska 73/2, 50-559 Wrocław
 3. Cena uwzględnia: uczestnictwo w warsztacie lub szkoleniu, możliwość uzyskania zaświadczenia o odbytym wydarzeniu w Centrum, zestaw materiałów dydaktycznych.
 4. Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa w warsztacie, szkoleniu stanowi dokonanie uiszczenie pełnej opłaty za warsztat, wydarzenie, wykład na 7 dni (licząc z wyłączeniem sobót i niedziel) przed terminem warsztatu. Po upływie tego terminu prosimy o telefon w celu ustaleń indywidualnych jak postąpić w takiej sytuacji.
 5. O udziale w warsztacie rozstrzyga data i godzina zaksięgowania wpłaty zgodnie z regułą pierwszeństwa przyjęcia wpłaty na nr konta 44 1090 1522 0000 0001 3277 4031. Po upływie w/w okresu dopuszcza się udział w warsztacie szkoleniowym po uprzednim kontakcie telefonicznym. Organizator zastrzega prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia z powodu wyczerpania limitu wolnych miejsc.
 6. Potwierdzenie przyjęcia wpłaty zostanie wystawione w ciągu 14 dni (licząc z wyłączeniem sobót i niedziel) od daty zaksięgowania wpłaty. Rachunek zostanie wręczony uczestnikowi w trakcie warsztatu lub szkolenia.
 7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie szkoleniowym uczestnik ma obowiązek wystosować wniosek do organizatora o anulowanie zgłoszenia. Wniosek należy przysłać pocztą e-mailową na adres: biuro@olgarymkiewicz.pl lub pocztą tradycyjną na adres: 50-559, Wrocław, ul. Świeradowska 73/2 . W przypadku wycofania zgłoszenia za pośrednictwem w/w wniosku w terminie do 7 dni (licząc z wyłączeniem sobót i niedziel) wstecz od terminu rozpoczęcia warsztatu kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w warsztacie zostaną zwrócone w wysokości 100% wysokości wpłaty. Zwrot przyjętej opłaty nastąpi w ciągu 14 dni (licząc z wyłączeniem sobót i niedziel) od dnia przyjęcia w/w wniosku. Wnioski informujące o rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie przysłane w krótszym terminie stanowią dla organizatora wyłącznie informację o nieobecności uczestnika i nie stanowią podstawy do zwrotu uiszczonej opłaty za uczestnictwo w warsztacie lub szkoleniu. W/w przypadku organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonaną usługę.
 8. W przypadku nie podjęcia warsztatu z przyczyn niezależnych od organizatora opłata wpłacona tytułem uczestnictwa w warsztacie lub szkoleniu zostanie zwrócona wpłacającemu w ciągu 14 dni (licząc z wyłączeniem sobót i niedziel) od planowanej daty rozpoczęcia szkolenia.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian merytorycznych i organizacyjnych dotyczących warsztatu na 1 dzień (licząc włącznie z sobotą i niedzielą) od terminu podjęcia warsztatu.
 10. Przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa oraz stanowi podstawę do zawarcia umowy pomiędzy organizatorem tj. Centrum Psychoterapii, Psychodietetyki i edukacji Olga Rymkiewicz a uczestnikiem warsztatu, szkolenia.

§9

PAKIETY

 1. Centrum Psychoterapii, Psychodietetyki i edukacji Olga Rymkiewicz oferuje w sprzedaży pakiety, które uprawniają ich posiadaczy do korzystania z usług Centrum na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Centrum Psychoterapii, Psychodietetyki i edukacji Olga Rymkiewicz oferuje następujące rodzaje Pakietów wraz z okresem ważności:
  • Pakiet balance- 5 wizyt- konsultacje dietetyk/ psychodietetyk/ psychoterapeuta (4 wizyty u psychologa psychodietetyka, psychoterapeuty i 1 wizyta u dietetyka); badanie składu ciała wagą Tanita; 7 dni Interaktywnej psychodiety mobilnej wraz z listą zakupów; propozycję gotowych rozwiązań na jedzenie "po za domem"; Kontakt między wizytami z dietetykiem; Zniżka na catering dietetyczny. Do wykorzystania w okresie 1 miesiąca chyba, że zostanie ustalone inaczej ze specjalistą podczas pierwszych konsultacji.
  • Pakiet Balance Premium- 15 wizyt- konsultacje dietetyk/ psychodietetyk/ psychoterapeuta (12 wizyt u psychologa psychodietetyka, psychoterapeuty i 3 wizyty u dietetyka); badanie składu ciała wagą Tanita; 3x 14 dni Interaktywnej psychodiety mobilnej wraz z listą zakupów; propozycję gotowych rozwiązań na jedzenie "po za domem"; Kontakt między wizytami z dietetykiem; Zniżka na catering dietetyczny; 3x miesięczny plan treningowy z bieżącą analizą treningów; Jadłospis na kryzys; Narzędzia do pracy własnej, które wesprą Cię w realizacji celów. Do wykorzystania w okresie 3 miesięcy chyba, że zostanie ustalone inaczej ze specjalistą podczas pierwszych konsultacji.
  • Pakiet Balance Prestige- 30 wizyt- konsultacje dietetyk/ psychodietetyk/ psychoterapeuta (24 wizyty u psychologa psychodietetyka, psychoterapeuty i 6 wizyt u dietetyka); badanie składu ciała wagą Tanita; 6x 14 dni Interaktywnej psychodiety mobilnej wraz z listą zakupów; propozycję gotowych rozwiązań na jedzenie "po za domem"; Kontakt między wizytami z dietetykiem; Zniżka na catering dietetyczny; 6x miesięczny plan treningowy z bieżącą analizą treningów; Jadłospis na kryzys; Narzędzia do pracy własnej, które wesprą Cię w realizacji celów; wyzwania Skocz po zdrowie; sesja zdjęciowa metamorfoza; prezent od Rymkiewicz system. Do wykorzystania w okresie 6m-scy chyba, że zostanie ustalone inaczej ze specjalistą podczas pierwszych konsultacji.
 3. Aktualne ceny pakietów określone są w Cenniku dostępnym na stronie www.olgarymkiewicz.pl
 4. Pakiet uprawnia do korzystania z usług Centrum w ramach pakietu wyłącznie osobę, która jest posiadaczem pakietu. Jeżeli osoba kupująca Pakiet nabywa go dla innej osoby prosimy o poinformowanie Nas drogą mailową na adres biuro@olgarymkiewicz.pl o podstawowych danych osoby upoważnionej do skorzystania: Imię, Nazwisko, Nr telefonu, e-mail.
 5. Posiadacz pakietu jest uprawniony do jego wykorzystania wyłącznie w okresie ważności Pakietu, czyli najpóźniej 30 dni (Balance), 90 dni (Balance Premium) lub 180 dni (Balance Prestige) od pierwszej wizyty. Za datę rozpoczęcia ważności Pakietu uważa się datę pierwszej wizyty w Poradni Psychodietetycznej.
 6. Niewykorzystanie Pakietu w terminie określonym w treści dokumentu powoduje utratę jego ważności. Termin ważności Pakietu może być przedłużony wyłącznie z powodu niemożliwości odbycia wizyty ze względu na nieobecność specjalisty lub ustaloną z góry przerwę w spotkaniach, która jest przewidziana i omówiona.
 7. Po upływie okresu ważności Pakietu Posiadacz nie może żądać od Poradni Psychodietetycznej wykonania usługi, do której Pakiet uprawniał, ani też wystąpić wobec Poradni z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z usługami, w tym z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia albo niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
 8. W przypadku gdy w okresie ważności Pakietu Posiadacz Pakietu nie wykorzysta wszystkich usług, do których Pakiet upoważnia kwota stanowiąca równowartość niewykorzystanych usług nie podlega zwrotowi.
 9. Posiadacz Pakietu uprawniony jest do jego wykorzystania wyłącznie poprzez skorzystanie z konkretnych usług, do których Pakiet upoważnia.
 10. Zabrania się odsprzedawania Pakietu osobom trzecim.
 11. Zabiegi realizowane są wyłącznie w godzinach otwarcia Centrum Psychoterapii, Psychodietetyki i edukacji Olga Rymkiewicz, zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej www.olgarymkiewicz.pl.
 12. Pakiet nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony w Centrum Psychoterapii, Psychodietetyki i edukacji Olga Rymkiewicz na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo.
 13. Zakupiony Pakiet podlega zwrotowi do 14 dni od daty zakupu usługi. Zwrotowi podlega cała kwota.
 14. Powyżej 14 dni od daty zakupu w wyjątkowych przypadkach, w zależności od uznania Centrum, cena Pakietu może zostać zwrócona po uprzednim potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% wartości Pakietu. Zwrot ceny zakupu Pakietu może nastąpić wyłącznie pod warunkiem przedstawienia przez posiadacza Pakietu dowodu zakupu tj. paragonu, faktury lub potwierdzenia przelewu.
 15. Kupujący jak również Posiadacz Pakietu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 16. Zakup Pakietu stanowi potwierdzenie, że Kupujący akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie. Przyjęcie Pakietu przez Posiadacza Pakietu stanowi potwierdzenie, że posiadacz Pakietu akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
 17. Kupujący zobowiązany jest przed przekazaniem Pakietu poinformować Posiadacza Pakietu o warunkach korzystania z Pakietów zawartych z niniejszym Regulaminie, w tym o obowiązku zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. W przypadku nie udzielenia lub niewłaściwego udzielenia ww. informacji Posiadaczowi Pakietu, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu.
Nr rachunku WBK
44 1090 1522 0000 0001 3277 4031
Centrum Psychoterapii, Psychodietetyki i edukacji Olga Rymkiewicz
ul. Świeradowska 73/2 50-559 Wrocław
www.olgarymkiewicz.pl biuro@olgarymkiewicz.pl +48 882 794 249